ครบทุกบริการ...เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

Other Services บริการอื่นๆ...ของเรา

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์
 

 

 

 

1. ใบสมัครวีซ่า INZ 1017 ที่กรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นและลงชื่อเรียบร้อย (คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

 

          1.1 ในกรณีเดินทางเป็นกลุ่มมากกว่า 3 คนขึ้นไป  ต้องกรอกแบบฟอร์มวีซ่า INZ 1021 เพิ่มอีก 1 ฉบับ โดยชื่อแรกที่อยู่ในใบจองตั๋วจะเป็นเหมือน organizer หรือ adviser

 

          ในการเซนต์รับรองและเป็นคนถือนำผ่านต.ม. ที่นิวซีแลนด์ โดยวีซ่าที่ได้จะเป็นกระดาษ A4 ที่ลงชื่อของผู้เดินทางทุกคนในกลุ่ม (คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

 

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นวีซ่า หน้าประทับตราต้องว่าง 2 หน้าขึ้นไป และถ้ามีเล่มเก่า ต้องแนบเล่มเก่าด้วย

 

3. สำเนา Passport และหลักฐานการเดินทางที่ผ่านมา เช่น สำเนาวีซ่าบนหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

 

4. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว 2 ใบ ต้องติดรูปถ่ายด้วยการใช้ลวดเย็บกระดาษเท่านั้น

 

5. หลักฐานทางการเงิน หลักฐานการสนับสนุนด้านการเงินของตนเองต้องมีอย่างน้อย 1,000 NZD  หรือประมาณ 30,000 บาท โดยหลักฐานอาจอยู่ในรูปแบบของ ...

 

- สำเนาบัญชีเงินฝากปรับยอดล่าสุด และมีการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น

 

- ในกรณีที่ไม่ได้ปรับสมุดบัญชีทุกเดือน จะต้องขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Statement) ฉบับภาษาอังกฤษย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคาร

 

          5.1. กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามีหรือภรรยาได้ แต่ต้องแนบทะเบียนสมรสเพื่อยืนยัน

 

          5.2. กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องทำหนังสือชี้แจงว่าสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซนต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน และกรณีคู่สมรสท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

 

          ในการเดินทางให้ แต่ไม่ได้เดินทางไปด้วยต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการทำงาน และหลักฐานทางการเงินของผู้ออกค่าใช้จ่าย

 

6. หนังสือรับรองการทำงาน

 

          6.1. สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง จากหน่วยงานที่สังกัด ระบุตำแหน่ง/ วันเริ่มงาน/ อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันที่ลาพักร้อน

 

          6.2. สำหรับเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์ที่ คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน

 

          6.3. สำหรับข้าราชการ ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานและสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด

 

          6.4. สำหรับเกษียณอายุ ต้องชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

 

           6.5. สำหรับนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน / นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

 

7.  หลักฐานการเดินทาง ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ใบจองโรงแรม กำหนดการเดินทาง (ยังไม่ควรออกตั๋วเครื่องบิน หากวีซ่ายังไม่ได้รับการอนุมัติ)

 

8. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) อย่างละ 1 ชุด

 

9. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 1 ชุด (ถ้ามี)

 

11. ประกันภัยการเดินทาง (ถ้ามี)

 

*เอกสารทุกฉบับจะต้องมีการเซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 

ประเภทวีซ่า                                                                               เงินบาท (THB)                       ดอลล่าร์สหรัฐ (USD)

 

วีซ่าประเภทท่องเที่ยว                                                                 ฿ 4,850                                      $134

 

วีซ่ากลุ่มสำหรับเดินทางไป-กลับพร้อมกัน (3 ท่านขึ้นไป)                 ฿ 2,550                                       $70

 

ค่าบริการยื่นวีซ่าสำหรับบริษัทตัวแทนสถานทูตนิวซีแลนด์ท่านละ 800 บาท

 

ค่าบริการส่งไปรษณีย์ EMS กรณีวีซ่าได้รับการอนุมัติ 50 บาท

 

ระยะเวลาในการพิจาณา: 20-25 วัน กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ

 

 


 

 

 

Mindtrips.com มีบริการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ สำหรับลูกค้าเช่ารถเท่านั้น

โดยมีค่าธรรมเนียมท่านละ  1,000 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า) 

 

 


 

 

 

สำหรับการยื่นขอวีซ่าออนไลน์

 

สามารถกรอกได้ผ่านเว็บไซต์ของ ตม. นิวซีแลนด์ APPLY VISA ONLINE  โดยจะต้องเตรียมเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษและบันทึกเป็นไฟล์ .pdf ยกเว้น รูปภาพจะต้องเป็นไฟล์ .jpg

 

หลังจาก submit เอกสารไปครบแล้วจะได้รับอีเมลยืนยัน เพื่อให้ไปยื่นพาสปอร์ตตัวจริงภายหลัง และจะต้องยื่นผ่านบริษัทตัวแทนสถานฑูตนิวซีแลนด์เท่านั้น

 

โดยมีค่าบริการยื่นวีซ่าสำหรับบริษัทตัวแทนสถานทูตนิวซีแลนด์ท่านละ 550 บาท

 

 


TT Services (TT Aviation Co., Ltd.)
 

140/41 อาคาร ITF ชั้น 19 ถนนสีลม สุริวงศ์ บางรัก กทม. 10500
 

โทร : 02-236 7138
 

อีเมล : ttsbangkoknz@ttsvisas.com
 

วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

 

 

สถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (New Zealand Embassy)


M Thai Tower, ชั้น 14, อาคาร All Seasons Place


87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน ลุมพินี กทม. 10330

 

โทร: 02-254 2530    แฟกซ์ : 02-253 9045 , 02-253 0249


อีเมล : info@newzealandembassybkk.com


วันและเวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 น. – 12:00 น. และ 13:00 น. – 14:30 น.

 

 

 

หมายเหตุ:

 

1. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

 

3. Mindtrips.com ไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเป็นผู้พิจารณา