ครบทุกบริการ...เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

NEWS & PROMOTION ข่าวสารและโปรโมชั่น

เปลี่ยนใหม่แล้ว "ใบตม.6" เข้า-ออกไทย ให้กรอกด้านเดียว เริ่มใช้ 1 ต.ค.60 นี้

เปลี่ยนใหม่แล้ว "ใบตม.6" เข้า-ออกไทย ให้กรอกด้านเดียว เริ่มใช้ 1 ต.ค.60 นี้

10-08-2560

นายกฯลงนามกฎกระทรวงมหาดไทยยกเลิกใบ ตม.6 เปลี่ยนรูปแบบเอกสารใหม่เน้นกรอกง่ายขึ้น เริ่มใช้ 1 ต.ค.นี้

 


 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ให้

ยกเลิกแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) เดิม เพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ

ท่าอากาศยานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศโดย ให้มี

ผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ตามกฎกระทรวง  กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไป

นอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม

 

เนื้อหาของกฎกระทรวงดังกล่าวระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ 87/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 ก.ค. พ.ศ.2557 และ

มาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ท้ายกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่

ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการ

ขอหลักฐาน การแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2560 และให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกสาร ตม.6ใหม่ ได้มีการปรับรูปแบบให้กรอกง่ายขึ้นจากเดิมสองแผ่นเหลือเพียงแผ่นเดียว

 

ที่มา : www.posttoday.com